Seutuhallituksen 29.10.2014 kokoustiedote

11.11.2014

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS 29.10.2014

RAKENNESUUNNITELMAN 2040 LUONNOKSEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA TOTEUTUSOHJELMAN LAATIMINEN
Kaupunkiseudun rakennesuunnitelmatyö 2040 etenee sovittujen vaiheiden mukaisesti. Seutuhallitus hyväksyi kokouksessaan raportin rakennesuunnitelman luonnoksen vaikutustenarvioinnista. Seutuhallitus hyväksyi myös toteuttamisohjelman laadinnan perusteet.

Luonnoksen vaikutuksia on arvioitu laajoista näkökulmista: 1) kaupunkiseudun imago ja omaleimaisuus sekä sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset, 2) vaikutukset kaupunkiseudun kilpailukykyyn ja elinkeinoihin, 3) energiatehokkuus sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen, 4) luontoon ja maisemaan kohdistuvat vaikutukset 5) liikenteelliset vaikutukset ja 6) taloudelliset vaikutukset.

Rakennesuunnitelman toteuttamisohjelma laaditaan asuinalueiden yhdyskuntarakenteellisten ominaisuuksien kuntakohtaisen lähestymisen sijaan.  Siihen sisällytetään asuinalueisiin ja asuntotuotantoon, työpaikka-alueisiin, liikenneinvestointeihin sekä palveluverkkoon liittyvät ja keskenään yhteen sovitetut tiedot. Toteuttaminen ohjelmoidaan jaksoille 2015–2020, 2021–2030 ja 2031–2040.

SEUTUVIESTINTÄ
Kokouksessa käsiteltiin seutuviestinnän seurannan tulokset, ja hyväksyttiin toimenpiteet seutuviestinnän tehostamiseen jäsenkunnissa. Keskeiset toimielimet seutuviestintäkäytäntöjen jatkuvassa parantamisessa ovat kunnallishallitukset ja valtuustot. Lautakuntatasolla tapahtuvassa seutuviestinnässä on suurin kehittämistarve. Kuntien viranhaltijat voivat hyödyntää kokoustiedotteita seutuviestinnän systematisoinnissa. Seutuhallitus keskusteli myös päättäjien omaehtoisesta tiedonhaun lisäämisestä keskusteltiin, ja päätti hyödyntää siinä kuntayhtymän extranet-sivuja. 

KUNTAYHTYMÄN TOTEUTUNUT TOIMINTA 1.1.–31.8.2014Kuntayhtymän toiminta on toteutumassa hyvin yhtymäkokouksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. Vastaavasti myös kuntayhtymän talous on toteutumassa tasapainoisena.

Kokouksessa olivat läsnä:
Helena Rissanen, 1. vpj (Pirkkala), Ari Perämaa 2. vpj. (Vesilahti), Mikko Aaltonen (Tampere), Atanas Aleksovski (Tampere), Tiina Elovaara (Tampere), Killi Jokila (Lempäälä), Tuomo Kaminen (Ylöjärvi), Jarmo Kork (Nokia), Heikki Lyytinen (Kangasala), Marjo Mäkinen-Aakula (Orivesi) ja Ilkka Sasi (Tampere), Elina Siren (Tampere).

Kokousmateriaalit löytyvät: tampereenseutu.fi - päätöksenteko – seutuhallitus – kokoukset 2014

Lisätietoja: Seutujohtaja Päivi Nurminen puh. 040 754 3692

 

« Takaisin