Lausunto maakuntauudistuksen lainsäädännöstä

31.10.2016

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö valmistelevat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja siihen liittyvää maakuntahallinnon perustamista.

Kuntayhtymä antaa seuraavan lausunnon kaupunkiseudun huomioimisesta maakuntauudistuksessa.

Muodostaako maakuntalaki tarkoituksenmukaisen yleislain tulevien maakuntien hallinnon ja talouden järjestämiselle?

Tulevat maakunnat ovat nykyrakenteeltaan ja tulevalta kehitykseltään hyvin erilaisia. Myös niiden vahvuudet ovat erilaiset. Suurimmat kaupunkiseudut ovat maakuntiensa vahvuuksia globaaleina toimijoina ja kasvukeskuksina.

Erityishaasteidensa ratkaisemiseksi kaupunkiseudut ovat kehittäneet eritasoisia yhteistyötapoja, joista Tampereen kaupunkiseudun yhteistyömalli lienee edistyksellisin. Koska ongelmat ovat useimmiten juuri seudullisia, eivät kunnan tai maakunnan tasoisia, ei maakuntauudistus poista kuntien yhteistyön tarvetta kaupunkiseudulla.

Tämän vuoksi lainsäädännössä tulee huomioida joustavien ratkaisujen mahdollisuus suurimpien kaupunkiseutujen ja maakuntien välillä. Maakuntalakiin tulee lisätä säännös, joka mahdollistaa maakunnan ja kuntien välisen yhteistyön ja sopimisen sekä tehtävien hoitamisen samaan tapaan kuin yhteistyö kuntien kesken on kuntalain mukaan mahdollista. Lisäksi tulee varmistaa, että kuntien yhteistyö voi jatkua kaupunkiseutujen kannalta tärkeissä tehtävissä.

Tärkeitä tehtäviä ovat yhdyskuntarakenteen, asumisen ja liikennejärjestelmän kehittäminen sekä ns. kasvupalvelukokonaisuus työllisyys- ja elinkeinojen kehittämisasioineen. Kaupunkiseuduilla tulee jatkossakin olla mahdollisuus suoraan yhteyteen valtion kanssa ns. MALsopimuksissa ja KASVU-sopimuksissa.

Kysymys nro 5 Onko maakunnalle esitetty tehtäväkokonaisuus uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta tarkoituksenmukainen?

Tampereen kaupunkiseudulla toimii poliittisesti johdettu kuntayhteistyöstä vastaava organisaatio, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä sekä kuntien yhteinen elinkeinoyhtiö Tredea. Seudullisen yhteistyön käytännöt ovat vakiintuneet kunnissa. Parhaillaan kunnat valmistelevat Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategiaa.

Koska yhteistyötarve kaupunkiseudulla on hyvin pragmaattinen ja tulokset ulkoistenkin arvioiden mukaan hyviä, on seutuhallitus esittänyt 5.9.2016 seuraavien tehtävien vastuuttamista kaupunkiseudulle:

  1. alueensa elinkeinojen kehittämisen ja työllisyydenhoidon palvelut,
  2. alueensa maankäytön, asumisen ja liikennejärjestelmän suunnittelu,
  3. suora neuvottelumenettely valtion kanssa MAL- ja KASVUsopimuksissa.

Työnjako em. tehtävissä kaupunkiseudun ja maakunnan välillä tulee tarkentaa lainsäädäntöön julkisen hallinnon resurssitehokkuuden ja lä- heisyysperiaatteen pohjalta. Haasteet on paras ratkaista siellä, missä ne syntyvät. Erityisesti maankäytössä tulee lainvalmistelussa tähdätä siihen, että maankäytön suunnittelu ja toteutus kohtaavat jatkossa parhaalla mahdollisella tavalla. Nykymuotoisen maakuntakaavoituksen siirtoa kunnista riippumattomille itsehallintoalueille ei voi toteuttaa mekaanisesti, vaan maakuntakaavoituksen tulee jatkossa keskittyä selvemmin ja strategisemmin aluerakenteen kannalta keskeisiin kysymyksiin jättäen tilaa kuntien omalle elinvoimatyölle.

Parempi ratkaisu erityisesti suurilla kaupunkiseuduille olisi selkeyttää alueiden käytön ja kaavoituksen tehtäviä ja rooleja. Tämä tapahtuisi esimerkiksi siten, että maakunnat vastaisivat tärkeästä alueiden käytön ohjauksesta eli jalkauttaisivat valtakunnallisia alueidenkäytön tavoitteita tarkentaen niitä omassa maakunnassaan, ja maankäytön suunnittelu olisi kuntien (ml. seudulliset liittymät) tehtävänä. Tehtävänjako määriteltäisiin maakuntalain lisäksi MRL:ssä.

« Takaisin