Tampereen kaupunkiseutu saavuttaa päästötavoitteet

1.12.2016

Tampereen kaupunkiseudun kunnat hyväksyivät vuonna 2010 seudullisen ilmastostrategian, jonka tavoitteena on vähentää asukasta kohti laskettuja kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2030 mennessä vähintään 40 % vuodesta 1990. Strategian mukaan kokonaispäästöissä tavoitellaan 30 %: n vähennystä. Elokuussa valmistuneen arvioinnin perusteella kaupunkiseutu on yltämässä asetettuihin tavoitteisiin. Asukaskohtaisten kasvihuonekaasupäästöjen ennustetaan pienenevän vuosien 2005 ja 2030 välillä 58 %. Kokonaispäästöt vähenevät 44 %.

Noin kolmasosa (29 %) päästövähennyksistä johtuu seudulla tehdyistä toimenpiteistä ja loput (71 %) lainsäädännön, teknologian ja yleisen asennemuutoksen aiheuttamista vaikutuksista. Seudullisen ilmastostrategian toimenpiteiden aiheuttamista päästövähennyksistä suurin osa (74 %) tulee paikallisesta energiantuotannosta. Lisäksi 10 % tulee maankäytön toimenpiteistä, 7 % liikenteen, 6 % jätehuollon, 2 % energiatehokkuuden ja sähkökäytön sekä prosentti rakennusten ja rakentamisen toimenpiteistä. 

Lisääntyvä täydennysrakentaminen tiivistää rakennetta ja luo paremmat edellytykset kestäville liikkumisratkaisuille. Energiatehokkuussopimukset kannustavat seudun kuntia tehostamaan omaa energiankäyttöään. Seudullinen rakennesuunnitelma ja maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sitoumukset tukevat vahvasti toimenpiteitä.

Löytyi myös kehitettävää

Seudullinen ilmastostrategia painottaa kuntalaisten kannustamista, mutta rakentamiseen, asumiseen ja liikkumiseen liittyvän neuvonnan resursointi on kuitenkin jäänyt pieneksi ja toiminta hankepohjaiseksi.

Ilmastostrategian visioimat hankintojen energiatehokkuus- ja vähäpäästöisyystoimenpiteet ovat jääneet toteutumatta. Myös nousevan cleantech-toiminnan päästövähennys­vaikutukset jäävät vielä avoimiksi. Jatkossa kaupunkiseudun MAL3-sopimus antaa cleantech-ja kiertotaloustoiminnalle vahvan tuen mm. Kolmenkulman ja Tarastenjärven osaamiskeskittymien kautta.

Rimaa voi nostaa ylemmäksi

Jatkotoimenpiteenä arviointi päätyy ehdottamaan seudullisen ilmastostrategian päivitystä, sillä EU kiristää ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteitaan ja Suomi on päivittämässä kansallista ilmasto- ja energiastrategiaa. "Vuonna 2010 asetetut päästötavoitteet näyttäisivät toteutuvan jopa paremmin kuin ajattelimme, joten rimaa on syytä nostaa. Haluamme Tampereen kaupunkiseudun olevan ilmastotyön edelläkävijä. Seudullisen ilmastostrategian visioita ja tavoitteita on selkiytettävä ja päivitettävä erityisesti kuntalähtöisesti ja työtä täytyy jalkauttaa paremmin kuntiin osana seutustrategian päivitystä", toteaa Kaisu Anttonen, Tampereen kaupungin ympäristöjohtaja.

Arvioinnin toteutti Tietotakomo, rapotti löytyy osoitteesta http://www.tampereenseutu.fi/seututyoryhmat/ilmastoverkosto/.

Lisätietoja:
Ympäristöjohtaja Kaisu Anttonen puh. 050 63698
Kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen puh. 050 463 0732

« Takaisin