Seutuhallituksen kokoustiedote 25.10.2017

27.10.2017

KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2018, KESKUSTELU

Seutuhallitus kävi lähetekeskustelun vuoden 2018 toiminnallisista tavoitteista. Vuoden 2018 aikana aloitetaan MAL4-sopimuksen valmistelut, valmistuvat seudullinen elinkeinojen profiilityö, seudullinen viherverkkotarkastelu ja raitiotien seudullisten laajenemissuuntien selvitys. Lopullisesti toiminnalliset tavoitteet hyväksytään marraskuun kokouksessa.

ELINKEINOJEN SEUDULLINEN VETOVOIMAPROFIILITYÖ, TILANNEKATSAUS

Seutuhallitus kuuli tilannekatsauksen työn etenemisestä. Työllä konkretisoidaan strategian tavoitetta: ”Luomme yhtenäisiä ja kansainvälisesti vetovoimaisia sijoittumisympäristöjä yrityksille. Hyödynnämme seudun vahvuuksia erilaisten toimijoiden sijoittumiseen.” Työ valmistuu vuoden 2018 aikana.

SEUDULLISEN VIHERRAKENTEEN SUUNNITELMATYÖ, TILANNEKATSAUS

Seutuhallitus kuuli tilannekatsauksen työn etenemisestä. Työllä toteutetaan MAL-sopimuksen tavoitetta:  ”Viherrakenteen yleissuunnitelman tarkoituksena on selkiyttää luonnonsuojelulain poikkeamispäätösten käsittelyä alueilla, missä poikkeamilla on merkitystä yhdyskuntarakenteen eheyttämisen, täydennysrakentamisen tai toimivan liikennejärjestelmän näkökulmasta. Luonnonsuojelulain mukaisten poikkeamisedellytysten täyttyessä tullaan pilotoimaan kompensaatiomenettelyjä, joilla voidaan turvata priorisoituja luonnonarvoja muuttuvassa ympäristössä.” Työ valmistuu vuoden 2018 aikana.

DIGITALISAATION EDISTÄMINEN SIVISTYSTOIMIALALLA, SELVITYS

Seutuhallitus merkitsi selvityksen tiedoksi. Selvityksessä todetaan: 1) tarve digitalisaation mukaiselle kehittämiselle on tunnistettu seudun kunnissa laajasti ja yhteistyöhön suhtauduttiin hyvin positiivisesti, 2) erityinen tarve on asiakaspalveluprosessien sujuvoittamiselle ja parantamiselle digitalisaation keinoin siten, että kuntalaisten tarpeet asetetaan kehittämistyön keskiöön,3) tarve on myös selkeälle koordinaatiolle ja kokonaisuuden johtamiselle, jonka onnistumisen edellytyksenä nähdään jatkuva ja monipuolinen keskustelu sivistystoimialan asiantuntijoiden ja tietohallinnon välillä, 4) kokeilukulttuurin edistäminen palveluiden kehittämisessä nähdään tärkeänä, mutta samalla kokeilukulttuurin koetaan vaativan määrätietoista suunnitelmallisuutta ja 5) haasteena nähtiin useassa kunnassa kokonaisvaltaisen digitalisaatiovision ja sen pohjalta laaditun toimintasuunnitelman puuttuminen. Hyvinvointipalvelujen työryhmä vastaa seuraavan vaiheen käynnistämisestä, jossa toteutetaan seudullinen digi-hanke.

KUHMOISTEN KUNNAN YHTEISTYÖALOITE

Seutuhallitus antoi vastauksen, jonka pääsisältönä on: Kaupunkiseudun yli kymmenen vuotta jatkuneen yhteistyön perustana on kiinteän yhdyskuntarakenteen, liikenteen ja asumisen kestävä kehittäminen. Yhteistyön taustalla on myös tarve ohjata kaupunkiseudun alueen kasvua tasaisemmin ja keskuskaupungin ja kehyskuntien välillä. Palveluyhteistyön tarpeet liittyivät kuntalaisten arjen sujumiseen yli kuntarajan ja palvelujen uudistamiseen yhteistyönä. Tässä vaiheessa ei nähdä mahdollisena, että yhteistyöhön liittyisi uusia kuntia, mutta tilannetta voidaan seuraavan kerran tarkastella maakuntauudistuksen toteutumisen jälkeen.

 

Kokouksessa olivat läsnä

Lauri Lyly pj, Tampere, Sinikka Torkkola (Tampere),  Anna-Kaisa Ikonen (Tampere), Riitta Jakara (Orivesi), Stiina Lahikainen (Kangasala) Minna Sorsa (Ylöjärvi), Veijo Niemi (Lempäälä), Ilpo Sirniö (Tampere), Piila Paalanen (Nokia), Ilkka Sasi (Tampere) ja Pertti Uusi-Erkkilä (Vesilahti).

Kokousmateriaalit löytyvät: täältä

Lisätietoja: Seutujohtaja Päivi Nurminen puh. 040 754 3692

« Takaisin