Tietoa varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluista kaupunkiseudulla

9.10.2019

Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhdessä tuottama varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen seutuvertailu 2018 on valmistunut. Seutuvertailu on helposti hyödynnettävä tietopaketti keskeisistä tunnusluvuista viranhaltijoiden, päättäjien ja median käyttöön. 

Seutuvertailuja on tuotettu kaupunkiseudulla useamman vuoden ajan. Vertailuun osallistuvat kunnat ovat Tampere, Nokia, Ylöjärvi, Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Orivesi ja Vesilahti.

Vertailuja tarkasteltaessa on hyvä huomioida, että kuntien toisistaan poikkeava tapa järjestää toimintaansa vaikuttaa jossain määrin vertailukelpoisuuteen. Luvuista ei siten voi tehdä johtopäätöksiä ilman, että niihin liittyvä viitekehys on tiedossa.

Yhä useampi lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen Tampereen seudulla

Varhaiskasvatuksen tulosten mukaan yhä useampi lapsi osallistuu Tampereen kaupunkiseudulla kunnan järjestämiin varhaiskasvatuspalveluihin, mikä on nostanut palvelukysyntää. Samaan aikaan varhaiskasvatusikäisten lasten määrä on kuitenkin ollut seudulla laskusuunnassa viime vuodet.

Joissakin kunnissa, kuten Nokia ja Pirkkala, yli 3-vuotiaista 90 % osallistuu varhaiskasvatuspalveluihin, mikä on valtakunnallisesti katsottuna korkea luku. Päiväkotihoito on selvästi suosituin hoitomuoto. Kaikki palvelumuodot huomioiden 5-vuotiaiden osallistumisaste on kaupunkiseudulla 93 %.

Yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tuotanto on noussut vuodesta 2017 kaksi prosenttiyksikköä ja yksityinen tuotanto kattaa seudulla kaikista varhaiskasvatuspalveluista jo yli viidenneksen. Kaupunkiseudun kunnissa on käytössä yhtenäinen ja joustava palvelusetelikäytäntö, mikä mahdollistaa hakeutumisen varhaiskasvatuspalveluihin kuntarajasta riippumatta. Kunnallisten varhaiskasvatuspalveluiden keskimääräiset kustannukset ovat pysyneet kaupunkiseudulla samalla tasolla verrattuna vuoteen 2017.

Perusopetuksen oppilasmäärät ja koulujen keskimääräinen koko jatkavat kasvuaan

Lukuvuonna 2018–2019 Tampereen kaupunkiseudulla oli perusopetusikäisiä 36 744. Oppilasmäärä tulee kasvamaan vahvasti vielä muutamana seuraavana vuonna, mikä tarkoittaa noin 2 % ja 700 oppilaan keskimääräistä kasvua vuodessa. Muuttoliikkeen vaikutuksesta kasvu voi olla vielä tätäkin voimakkaampaa. Oppilasmäärän kasvu edellyttää kunnilta uusia investointeja oppimisympäristöihin, vaikka pidemmällä aikavälillä oppilasmäärän kasvu tulee tasaantumaan.

Kaupunkiseudun perusopetuksen oppilaista yli 70 % opiskelee yli 300 oppilaan kouluissa. Koulujen keskimääräinen koko on kaupunkiseudulla 383 oppilasta. Alle 50 oppilaan kouluja seudulla on enää seitsemän. Seudun opetusryhmien laskennallinen ryhmäkoko on pysytellyt samalla tasolla, keskimäärin 18,6 oppilasta viime lukukaudet, mutta kuntakohtaisia vaihteluita on havaittavissa. Kuntakohtaiset keskimääräiset ryhmäkoot vaihtelevat kuntien sisällä kouluverkon rakenne huomioiden.

Opetusta kaupunkiseudun kunnissa annetaan yli valtakunnallisen vähimmäistuntimäärän. Seudun kunnat ovat laatineet yhteistyössä tuntijakoehdotuksen, minkä pohjalta kunnat ovat tehneet omat päätöksensä.

Perusopetuksen kustannukset pienemmät kuin maan muissa suurissa kaupungeissa

Perusopetuksen oppilaskohtaiset kustannukset vaihtelevat seudulla kunnittain noin 7 600 eurosta noin 8 800 euroon vuodessa. Vertailun kannalta oleellisin kustannuserä ovat opetuskustannukset, koska ne muodostavat noin 60 prosenttia kaikista kustannuksista ja koulutuksen järjestäjällä on mahdollisuus vaikuttaa menoerään omilla päätöksillään. Opetuskustannusten vaihteluväli on noin 4 200 eurosta 5 900 euroon.

Eroja opetuskustannuksissa selittävät eri tekijät ja ennen muuta niiden yhteisvaikutus, kuten opetuksen määrä (tuntijako), ryhmäkoot, mahdolliset erot henkilöstörakenteessa sekä pienet erot ala- ja yläkoululaisten osuuksissa. Tampereen kaupunkiseudun perusopetuksen keskimääräiset kustannukset ovat kokonaisuutena alhaisemmat kuin maan yhdeksän suurimman kaupungin kustannukset keskimäärin.

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Satu Kankkonen, Tampereen kaupunkiseutu, satu.kankkonen@tampereenseutu.fi, p. 040 588 1902

Vertailun laatija, suunnittelupäällikkö Tommi Ruokonen, Pirkkalan kunta, tommi.ruokonen@pirkkala.fi, p. 040 133 5652

« Takaisin