Combi-hankkeen loppuraportti julkisten palvelurakennusten energiatehokkuudesta on julkaistu

24.1.2019

Korkealaatuisia energiatehokkaita palvelurakennuksia COMBI-hankkeen opein

Lähes neljävuotisen ja 2,4 miljoonan euron rahoituksen saaneen COMBI-tutkimushankkeen loppuraportti on julkaistu. Tutkimushanke löysi useita keinoja parantaa julkisten palvelurakennusten, kuten koulujen, päiväkotien ja palvelutalojen energiatehokkuutta turvallisesti ja tehokkaasti. 24 palvelurakennuksen sisäilman olosuhteet tutkittiin tarkemmin kenttäkokeissa.

”Noin 70 tieteellisen julkaisun lisäksi kehitimme energiatehokkuuden parantamiseen arjen työkaluksi COMBI-tuloskortit, joita voi hyödyntää suunnittelun, rakentamisen ja rakennuksen käytön aikana”, sanoo professori Juha Vinha Tampereen yliopistosta. ”Tiivistimme tutkimustuloksia myös diasarjoiksi, joita voi suoraan käyttää opetus- ja koulutusaineistona. Toivomme, että mahdollisimman moni ottaisi hankkeen tulokset nopeasti käyttöönsä.”

Energiatehokkuus löytyy eri osaamisten yhteispelillä

COMBI-hankkeessa tarkastelimme energiatehokkaiden palvelurakennusten toteuttamista kokonaisvaltaisesti arkkitehtuurin, rakennustekniikan ja talotekniikan kannalta. Lisäksi tarkastelimme rakennusten toteuttamista hankeprosessin ja käyttövaiheen näkökulmasta. Rakennusten energiatehokkuudella tarkoitetaan rakennuksissa käytetyn energian määrää suhteutettuna rakennusten kokoon tai käyttöön.

Arkkitehtuurin osalta tarkastelimme palvelurakennusten arkkitehtisuunnittelun kehittämistä energiatehokkuuden ja tilasuunnittelun näkökulmista sekä ympäristöystävällisyyden ja kestävyyden huomioon ottamista arkkitehtisuunnittelussa.

Tutkimme rakenteiden lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa ja määrittelimme kosteusteknisiä materiaaliominaisuuksia. Kenttätutkimuksissa tarkastelimme sisäilman olosuhteita 24 palvelurakennuksessa Tampereen ja ympäristökuntien sekä Helsingin alueella. Tutkimme myös palvelurakennusten laskennallista ja toteutunutta energiankulutusta Tampereen, Helsingin ja Oulun kohteista.

Taloteknisten järjestelmien osalta tarkastelimme niiden kustannusoptimaalisuutta, uusiutuvan energian etätuotantoa, taloautomaatiojärjestelmien toimintaa, aurinkosuojausta ja valaistusta. Rakennusprosessin osalta näkökulmina olivat päätöksenteon prosessit, talotekniikan käytännön toteutus, rakennuksen toimivuuden varmistus sekä olosuhteiden ja energiankulutuksen seuranta. Lisäksi kehitimme työkaluja rakennushankkeen taloudellisuustarkasteluihin.

COMBI-hankkeen tulokset korostavat sitä, että hyvä energiatehokkuus on ainoastaan yksi laadukkaan rakentamisen monista ominaisuuksista. Energiatehokkuuden parantaminen vaikuttaa moniin eri asioihin, jotka tulee ottaa huomioon rakennushankkeessa. Onnistunut energiatehokas rakentaminen edellyttää kokonaisvaltaista ja oikea-aikaista asioiden tarkastelua sekä ehjän ketjun rakentamista suunnittelusta toteutukseen ja käyttöön. Korkealaatuisen lopputuloksen edellytyksenä on lisäksi rakennushankkeessa mukana olevien toimijoiden hyvä ammattitaito ja yhteistyö sekä riittävät resurssit.

Tulokset kaikkien saatavilla

COMBI-hankkeen tulosten perusteella laadimme lisäksi COMBI 8 -suositukset energiatehokkaaseen rakentamiseen. Suositukset liittyvät kahdeksaan eri aihealueeseen: 1. käyttö ja käyttäjät, 2. yhteistyö ja jatkuvuus, 3. mitattavat tavoitteet, 4. vikasietoisuus ja toimintavarmuus, 5. lähtötiedot ja dokumentointi, 6. ennakointi, 7. resurssit ja 8. taloudellisuus. Kunkin aihealueen yhteydessä on esitetty niissä havaittuja haasteita ja ongelmia sekä konkreettisia ratkaisuja ja toimenpide-ehdotuksia.

Kaikki tuloskortit ja tutkimusjulkaisut löytyvät Tampereen yliopiston rakennusfysiikan tutkimusryhmän verkkosivuilta osoitteesta: https://research.tuni.fi/rakennusfysiikka COMBI-hankkeen alta. Tuloskortit ja tutkimusjulkaisut on ryhmitelty siellä rakennushankkeen vaiheisiin, joissa niitä voidaan parhaiten hyödyntää. Kaikki tuloskortit on koottu myös tutkimuksen loppuraportin liitteeksi.

Hankkeen tutkimusosapuolet

Vuosina 2015–2018 toteutetun hankkeen tutkimusosapuolina toimivat Tampereen teknilliseltä yliopistolta rakennusfysiikan, rakenteiden elinkaaritekniikan, energia- ja elinkaaritalouden, rakentamisen prosessien ja asuntosuunnittelun tutkimusryhmät; Tampereen ammattikorkeakoulusta talotekniikka-ryhmä sekä Aalto-yliopistosta energiatehokkuuden ja energiajärjestelmien tutkimusryhmä. Yhteensä hankkeessa oli mukana n. 70 tutkijaa kolmesta eri tutkimusorganisaatiosta.

Hankkeen koordinaattorina toimi rakennusfysiikan tutkimusryhmä Tampereen teknilliseltä yliopistolta. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 2,4 miljoonaa euroa ja rahoittajina toimivat Business Finland (vuoteen 2017 asti Innovaatiorahoituskeskus TEKES), Euroopan aluekehitysrahaston Innovatiiviset kaupungit -ohjelma (EAKR/INKA) sekä 37 rakennus- ja talotekniikka-alan yritystä.

Lisäksi hankkeessa olivat mukana Tampereen ja Helsingin kaupungit, Tampereen kaupunkiseutu sekä Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungit, Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnat ja Ekokumppanit Oy.

 

Lisätietoja

Professori Juha Vinha, puh. 040 849 0296, juha.vinha@tuni.fi

Tohtorikoulutettava Anssi Laukkarinen, puh. 050 917 9988, anssi.laukkarinen@tuni.fi

« Takaisin