Esiopetuksen nykytila ja laajentamisen edellytykset kaupunkiseudulla

30.10.2019

Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat laatineet yhteistyönä selvityksen seudun esiopetuksen järjestämisen nykytilasta ja laajentamisen edellytyksistä. Selvitys on ajankohtainen, kun nykyisen hallituksen ohjelmassa nostetaan esille kaksivuotinen esiopetus ja kansallisessa varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartassa on esitetty maksuttoman esiopetuksen ulottamista viisivuotiaisiin. 

Kaupunkiseudun esiopetusta käsittelevään selvitykseen osallistuivat Tampere, Nokia, Ylöjärvi, Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Orivesi ja Vesilahti. Selvitys laadittiin yhteistyössä MDI- ja Perlacon-konsulttitoimistojen kanssa. 


Esiopetusikäisten opetuksen ja hoidon järjestämismallit ovat seudulla kirjavat

Tampereen kaupunkiseudun kunnissa esiopetusikäisten opetuksen ja hoidon järjestämismallit ja palvelukokonaisuudet eroavat merkittävästi toisistaan. 

Eroihin vaikuttaa paitsi kuntien erilainen tilanne myös esiopetusta ohjaava lainsäädäntö, joka on mahdollistanut erilaisten mallien ja kokonaisuuksien syntymisen. Tilanne on sama ympäri Suomea, mutta samalla voi kysyä toteutuuko lasten yhdenvertaisuus säädösten edellyttämällä tavalla.

Keskeisimmät erot esiopetuksen järjestämisessä Tampereen kaupunkiseudun kuntien välillä ovat esiopetuksen hallinnollinen asema, esiopetuspaikan sijainti sekä täydentävän hoidon malli. 

Esiopetusta voidaan järjestää varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen hallinnoimana. Järjestämisen paikka voi olla koulu tai päiväkoti. Esiopetuksen lisäksi kuntien on tarjottava esiopetusikäiselle täydentävää hoitoa ennen ja jälkeen esiopetuksen. Esiopetukseen osallistuvalla lapsella on aina oikeus osallistua varhaiskasvatuslain mukaiseen varhaiskasvatukseen. Kuntien on siten mahdollistettava esiopetukseen osallistuvalle lapselle varhaiskasvatus esimerkiksi päiväkodissa. Osa kunnista tarjoaa lisäksi täydentävää hoitoa esioppilaalle kouluilla järjestettävänä kerhotoimintana tai aamu- ja iltapäivätoimintana. 

Sisällöllisten ja toiminnallisten erojen lisäksi täydentävän hoidon järjestämismallit eroavat toisistaan siinä, millaisen kokonaisuuden esiopetus ja täydentävä hoito yhdessä tuottavat. Kaikilla kunnilla on tavoitteena mahdollisimman yhtenäinen esiopetus- ja hoitopäivä, mutta eroja syntyy niin kuntien sisällä kuin yksittäisten lasten kohdalla.


Viisivuotiaiden esiopetus olisi mahdollista nivoa osaksi ehjää opinpolkua

Tampereen kaupunkiseudulla esiopetuksella on vahva rooli osana oppimisen polkua, mikä näkyy muun muassa lapsen tulevan koulupolun huomioimisena esiopetusta järjestettäessä. Viime vuosina aloitteita ja kehittämissuunnitelmia on tehty myös joustavasta ja yhdistetystä esi- ja alkuopetuksesta. Näin ollen viisivuotiaiden esiopetus olisi mahdollista nivoa osaksi ehjää opinpolkua, mutta laadukkaan ja yhdenvertaisen toteuttamisen tueksi tarvitaan nykyistä selvemmät säädökset sen toteuttamisesta.
    
Viisivuotiaiden esiopetuksen järjestämisen haasteet liittyvät erityisesti talouteen ja tilaresurssiin. Taloudelliset haasteet syntyvät palvelun järjestämisestä aiheutuvista lisäkustannuksista sekä varhaiskasvatuksen hoitomaksukertymän supistumisesta. 

Palvelutarpeen ennakoimisen ja palvelutarpeeseen vastaamisen haasteena olisi ensin kasvava esioppilaiden ja varhaiskasvatuspalveluissa olevien lasten lukumäärä, kun nykyisellään varhaiskasvatuspalveluiden ulkopuolella olevat 5-vuotiaat tulisivat mukaan esiopetukseen, ja sitten ikäluokkien kutistumisen myötä supistuva esioppilaiden määrä ja palvelutarve. Ikäluokkien supistumisesta huolimatta joillakin alueilla palvelutarve voi kuitenkin kasvaa tulevaisuudessa.


Seutuyhteistyöllä positiivisia vaikutuksia myös asukkaiden näkökulmasta

Selvityksessä tehtyjen haastattelujen perusteella kävi ilmi, että seudullisena yhteistyönä tehtävällä suunnittelulla ja linjauksilla nähdään jo nykytilanteessa olevan merkittävä rooli etenkin niissä asioissa, joissa valtakunnalliset ohjeistukset ja linjaukset ovat jääneet heikoksi. 

Yhteistyöllä on positiivisia vaikutuksia myös seudun asukkaiden näkökulmasta: yhteisesti sovitut toimintamallit ja palveluverkko mahdollistavat pysyvyyttä asukkaiden arkeen, vaikka asuinkunta seudun sisällä vaihtuisikin. 

Esiopetuksen nykyisten järjestämismallien selkeyttäminen ja jatkokehittäminen tarjoavat lisäksi mahdollisuuksia yhteistyölle riippumatta valtakunnallisesta esiopetuksen laajentamiskehityksestä.


Lisätiedot
Hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Satu Kankkonen
Tampereen kaupunkiseutu
satu.kankkonen@tampereenseutu.fi
p. 040 588 1902
 

 

« Takaisin