Tampereen kaupunkiseudun kuntien lausunto

2.3.2018


OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ERITYISAVUSTUS 5-VUOTIAIDEN MAKSUTTOMAAN 20 VIIKKOTUNNIN VARHAISKASVATUKSEN KOKEILUUN

Hallitus on päättänyt käynnistää laajan kokeilun vuosina 2018–2019 viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta yhdessä halukkaiden kuntien kanssa. Kokeiluun tarkoitetun ja kunnille myönnettävän erityisavustuksen hakuaika on 2.2. - 9.3.2018. Kokeiluun on varattu viisi miljoonaa euroa valtion rahoitusta.

Tampereen kaupunkiseudun hyvinvointipalvelujen työryhmä on käsitellyt kokeiluun osallistumista kokouksessaan 8.2.2018 ja kuntien edustajat ovat yhdessä todenneet, että huolimatta kokeilun myönteisestä luonteesta seudun kunnilla ei ole tässä tilanteessa mahdollisuutta kokeiluun osallistua. Ministeriön erityisavustukselle asettamat tavoitteet selvittää maksuttomuuden vaikutuksia 5-vuotiaiden lasten sekä perheen nuorimpien lasten varhaiskasvatukseen osallistumiseen, maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksia ja 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksen toteutustapaa ja pedagogiikan kehittämistarpeita erityisesti suhteessa nykyiseen esiopetukseen ovat sinällään hyviä. Perusteluinaan kokeilun ulkopuolelle jäämiselle kunnat esittävät seuraavaa:

  1. Tampereen kaupunkiseudun kuntien näkökulmasta katsottuna kokeilun käynnistymisen ajankohta on kesken budjettikauden haasteellinen ja kuntien selvitysten perusteella erityisavustukseen varattu rahoitus marginaalinen suhteessa kokeilun laajuuteen ja sen kuntatalouden vaikutuksiin. Kokeiluun osallistuminen lisäisi kuntien varhaiskasvatuksen järjestämisen kustannuksia merkittävästi. Kokeilun seurauksena todennäköisesti lisääntyvä lapsimäärä toisi kunnille myös haasteen tilatarpeen näkökulmasta.
     
  2. Nopealla aikataululla aloitettu kokeilu voisi tuoda kasvavalla kaupunkiseudulla myös haasteita varhaiskasvatuksen laadun näkökulmasta, kun varhaiskasvatukseen osallistumisen positiivisten vaikutusten ajatellaan voivan toteutua vain laadukkaassa varhaiskasvatuksessa. Tällöin viitataan lapselle mielekkään toiminnan kokemuksiin heille tärkeiden ikätovereiden ja korkeatasoisen ammatillisen osaamisen omaavan varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Toistaiseksi ei ole olemassa mallia tai suositusta 5-vuotiaille tarkoitetusta esiopetuksesta, vaikka lisääntynyt tieto lapsen oppimisesta, toimijuudesta ja vertaissuhteiden merkityksestä haastaa kehittämään uudenlaisia opetuksellisia ratkaisuja (Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017–2030, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:30).

    Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat yhteistyössä käynnistäneet seudullisen varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartan laadinnan, jonka tarkoituksena on parantaa seudullisen varhaiskasvatuksen kehittämisen suunnitelmallisuutta, ennakointia ja liittää strategiset kehittämistavoitteet sekä kustannustietoisuutta lisäävän varhaiskasvatuksen seudullisen arvioinnin toisiinsa. Tämä on tärkeää tilanteessa, jossa sekä varhaiskasvatuksen lainsäädäntö että kuntien rooli ovat uudistumassa. Tiekarttatyön laadintaa ohjaa siten myös kestävä talousajattelu, jonka mukaan laadultaan korkeatasoisella seudullisella varhaiskasvatuksen yhteistyöllä pyritään myös kuntien kustannusten kasvun hillitsemiseen.

    Tampereen kaupunkiseudun varhaiskasvatuksen tiekarttatyö pohjautuu kesäkuussa 2017 valmistuneeseen opetus- ja kulttuuriministeriön tilaamaan selvitykseen, joka oli otsikoitu varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartaksi 2017–2030 (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:30). Valtakunnallisen ja seudullisen tiekartan ydinasioita on varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen ja esiopetuksen mahdollisen laajentamisen vaikutusten selvittäminen. Tampereen kaupunkiseudun kunnat osallistuvat näin varhaiskasvatuksen laajempaan kehittämistyöhön, vaikka kokeiluun osallistuminen ei edellä kuvatuilla perusteilla ole mahdollista.
Lisätietoja:

Hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Satu Kankkonen
Tampereen kaupunkiseutu, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi, puh. 040 588 1902

Hyvinvointipalvelut, johtaja, hyvinvointipalvelujen työryhmä pj. Taru Kuosmanen
Tampereen kaupunki, etunimi.sukunimi@tampere.fi, puh. 040 704 7337

Sivistysjohtaja, hyvinvointipalvelujen työryhmän vpj. Nina Lehtinen
Lempäälän kunta, etunimi.sukunimi@lempaala.fi, puh. 050 383 9789

« Takaisin