Sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle

Tietosuojaseloste

Johdanto

Henkilötietolain (523/1999) 24 §:n mukainen informointi tietojen käsittelystä sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) ja henkilötietolain mukainen suostumus tietojen luovuttamiseen kopioina, tulosteena ja sähköisessä muodossa.

Rekisterinpitäjä

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän tarkastuslautakunta
Kelloportinkatu 1 C
33100 Tampere

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juhani Pohjonen, seutusihteeri
Kelloportinkatu 1 C
33100 Tampere
puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi(at)tampereenseutu.fi

Rekisterin nimi

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kuntalain 84 §:n mukainen sidonnaisuusrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on tarkoitettu Kuntalain (410/2015) mukaisen kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittamiseen. Henkilötietoja käsitellään kuntalain 84 §:n perusteella. Kuntayhtymän luottamushenkilön ja viranhaltijan on
tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Rekisterin tietosisältö

Henkilöpiiri:
Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat,
pormestari ja apulaispormestari sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä jaostojen esittelijät.

Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jaoston jäsenet ja varajäsenet, muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Tietosisältö: Yllä mainittujen henkilöiden kuntalain 84 §:ssa tarkoitetut luottamus- ja virkatehtävän hoitamisen kannalta merkitykselliset sidonnaisuudet: johtotehtävät ja luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävä varallisuus ja muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Sidonnaisuusilmoitus tehdään kuntalain 84 §:n mukaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kuntalain mukaan kuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Ei muita siirtoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot kerätään sähköisellä lomakkeella suojatun verkkoyhteyden välityksellä. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa tai muussa tilassa, johon pääsy määräytyy virkatehtävien perusteella. Rekisterin ATK:lle tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu työntekijä. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekistereihin. Tätä koskeva pyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Henkilö voi käyttää tarkastusoikeuttaan maksutta kerran vuodessa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilöllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon oikaisua. Tarkastusoikeutta ja virheenoikaisua koskeva pyyntö tulee tehdä rekisteriasioiden hoitajalle.

Lomakkeelle