Seututyöryhmät

Seudullisen yhteistyön painoalueita vievät eteenpäin jäsenkuntien johtavista viranhaltijoista koostuvat asiantuntijatyöryhmät.

Asiantuntijatyöryhmät nimittää ja niiden tehtävistä päättää seutuhallitus. Työryhmät selvittävät ja valmistelevat erikoisalaansa liittyviä asioita seutuhallituksen tehtäväksiantojen pohjalta. Asiantuntijatyöryhmät voivat nimittää avukseen alatyöryhmiä.

Työryhmillä on kuntien yhteistyön kehittymisessä ja toteutumisessa keskeinen rooli. Seututasoisella suunnittelulla edistetään maantieteelliset ja henkiset kuntarajat ylittävää kokonaisajattelua. Kehitystyötä ohjaavat seutustrategia, kaupunkiseudun rakennesuunnitelma, MAL-sopimus sekä seutuhallituksen linjaukset. Työryhmien apuna toimivat seutuyksikön asiantuntijasihteerit.

Maankäyttö ja asuminen

Maankäytön ja asumisen työryhmän tehtävänä on seurata ja tukea kaupunkiseudun rakennesuunnitelman ja asuntopoliittisen ohjelman toteutumista.

Liikenne

Liikennejärjestelmätyöryhmän tehtävänä on kasvattaa joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen kulkutapaosuuksia sekä toteuttaa omalta osaltaan MAL-sopimusta.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen työryhmän tehtävänä on edistää ja koordinoida seudullista hyvinvointipalvelujen kehittämistä.

Infrapalvelut

Infrapalvelujen työryhmän ja sen alatyöryhmien tehtävänä on lisätä kuntien yhteistyötä kunnallisteknisten palvelujen järjestämisessä ja eri toimialojen viranomaispalvelujen tuottamisessa

Viestintäverkosto

Viestintäverkoston tehtävänä on edistää seutuasioiden tunnettuutta ja viestintää jäsenkunnissa.

Tietohallinto

Tietohallinnon johtoryhmän tehtävänä on edistää kuntien palvelujärjestelmiä tukevien tietojärjestelmien saumatonta käyttöä, hyödyntää teknologioita tehokkaasti sekä edistää kustannus- ja vaikuttavuushyötyjä.