Kaupunkiseudun ilmastoverkosto

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 kuuluu laajaan seudulliseen yhdyskuntasuunnittelun kokonaisuuteen. Ilmastovisiot on asetettu strategiassa seuraaville: 

Ilmastotavoitteita on myös rakennesuunnitelmassa ja MAL-aiesopimuksessa, ja niiden toteutumista seurataan vuosittain ilmastostrategian toteumaraportissa.

Kaupunkiseudun kunnat ovat sitoutuneet valtuustopäätöksin toteuttamaan valitsemaansa edelläkävijäkehityksen visiokokonaisuutta: kaupunkiseutu tähtää Suomen kärkitasolle kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä.

Konkreettisena tavoitteena on päästöjen vähentäminen vuoden 1990 tasosta vähintään 40 %:lla asukasta kohden sekä 30 %:n kokonaisvähennys vuoteen 2030 mennessä.

Kunnat ja niiden sidosryhmät toteuttavat ja raportoivat tavoitteita. Ilmastoverkosto koostuu kuntien edustajista ja eri tahojen tutkimus- ja kehitystyön asiantuntijoista.

Ilmastostrategian arviointi

Elokuussa 2016 valmistui ilmastostrategian arviointi. Työssä arvioitiin, mitkä ovat seudullisen ilmastostrategian toimenpiteiden päästövähennysvaikutukset vuonna 2030. Lisäksi arvioitiin, miten päästövähennysvaikutukset suhteutuvat ilmastostrategian visioiden tavoitteisiin. Arviointiin sisällytettiin myös valikoitujen toimenpiteiden suuntaa-antava kustannustarkastelu. Vaikutusarvioinnin vaiheita olivat arviointikohteiden määrittely ja rajaukset, toimenpiteiden päästövaikutusten arviointi ja arviointitulosten analyysi ja raportointi.

Loppuraporttia hyödynnetään kaupunkiseudun ilmastostrategian päivittämisen tausta-aineistona. Arvioinnin lisäksi laaditaan ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja varautumisen riskiselvitys kunnille.

Kokousmuistiot löytyvät sivuvalikosta ja ne ovat valmisteluasiakirjoja.

Ilmastoverkoston asiantuntijasihteerinä ja esittelijänä toimii kehittämispäällikkö
Ritva Asula-Myllynen, p. 050 463 0732,
ritva.asula-myllynen(at)tampereenseutu.fi