Tietoa katselmuksesta

Uudenlaista kuntayhteistyötä

Tampereen seudun kunnat lähtivät toteuttamaan uusiutuvan energian kuntakatselmusta yhteistyössä, jotta tuloksista olisi enemmän hyötyä kaikille osallistujille. Seudun energiaverkot ovat osittain yhtenäisiä ja energianlähteet eri kunnissa sekä haasteet esimerkiksi kaupunkisuunnittelun suhteen samanlaisia. Kuntakatselmuksen tuloksista toivottiin siis löytyvän uusia avauksia myös kuntien välisen yhteistyön kehittämiseen uusiutuvan energian lisäämisessä.

Katselmuksen tavoitteena oli Motivan mallin mukaisesti selvittää kuntien nykyiset energiataseet, arvioida käytössä olevat uusiutuvat energiavarat sekä selvittää potentiaalisimmat uusiutuvan energian lisäämismahdollisuudet alueella. Selvitys kartoitti mm. biomassan, biokaasun, tuulivoiman, aurinkoenergian, maalämmön ja hukkalämmön käyttöönoton ja lisäämisen mahdollisuuksia. Samalla voitiin parantaa energiatehokkuutta ja luoda kustannussäästöjä.

Lisäksi Tampereen seudulla aiottiin kiinnittää huomiota uusiutuvan energian aluetalous- ja pienhiukkasvaikutuksiin, tukea ja kehittää kunnan omaa suunnittelua, kaavoitusta sekä rakentamista sekä lisätä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä kestävien energiaratkaisuiden osalta. Katselmusten tulokset toimivat työkaluna vaihtoehtoisten energiaratkaisujen valinnassa ja auttavat mm. tulevan maankäytön suunnittelussa. Alla lisää tietoa siitä, mitä Tampereen seudun kunnat aikoivat kehittää katselmuksen yhteydessä.

Avointa dataa aurinko- ja geoenergiapotentiaalista

Tampereen kaupunki sekä Kangasalan ja Lempäälän kunnat tuottivat katselmuksen yhteydessä alueiltaan uusiutuvan energian potentiaaliin liittyviä karttoja paikkatietomuodossa. Aurinkoenergiapotentiaalia tarkasteltiin olemassa olevien rakennusten kattojen osalta ja geoenergiaa lähellä maan pintaa olevan potentiaalin osalta maalämpökaivoja ajatellen. Tulokset julkaistiin visuaalisina kuntien paikkatietopalveluissa ja tuotettu data avattiin yleiseen käyttöön. Karttojen toteuttajina toimivat SunEnergia Oy ja Geologian tutkimuskeskus.

Globaalit vaikutukset

Uusiutuvan energian lisääminen on paikallinen teko, mutta vaikutusten arvioinnissa täytyy pitää laajempi kuva mielessä. Katselmuksessa esitettävien toimenpiteiden kohdalla otettiin huomioon kasvihuonekaasupäästöjen vaikutus koko Suomen energiajärjestelmään sekä ratkaisujen vaikutukset alueen pienhiukkaspäästöihin ja aluetalouteen. Pienhiukkaspäästöjen tarkastelulla päästiin käsiksi energiantuotannon laajempiin ympäristövaikutuksiin. Aluetaloudellisessa tarkastelussa nousi puolestaan esiin maakunnan kannalta tärkeitä investointeja, joiden välitön kannattavuus näytti heikolta.

Maankäytönsuunnittelun mahdollisuudet

Uusiutuvaa energiaa voidaan edistää kuntien toimesta myös maankäytön suunnittelun keinoin. Aihe on kuitenkin vielä melko tuore ja samanlaisiin ongelmiin törmättiin eri kuntien suunnittelussa. Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen yhteydessä olikin tarkoitus järjestää ainakin kaavoittajille suunnattuja työpajoja, joissa pohdittiin yhdessä uusiutuvan energian edistämismahdollisuuksia selvityksessä saatujen tulosten pohjalta.

Laaja vuorovaikutus seudun osaamisen ja ratkaisujen tuomiseksi esiin.

Katselmuksen aikana oltiin laajassa vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa. Kaikille hankkeesta kiinnostuneille avoin aloitusseminaari, energiatreffit alan toimijoille, kaavoitustyöpajat hankekuntien kaavoittajille sekä kaikille avoin hankkeen loppuseminaari kokosivat kuntalaisten, yritysten, oppilaitosten ja yhdistysten edustajia sekä muita uusiutuvasta energiasta kiinnostuneita ideoimaan uusia mahdollisuuksia uusiutuvan energian hyödyntämiseksi. Tarkempaa tietoa kustakin tapahtumasta löydätte kohdasta Tapahtumat.

Hajautetun energiatuotannon mahdollisuudet

Keskitetyn energiantuotannon rooli on merkittävä Tampereen seudun kunnissa ja sillä saralla onkin käynnissä isoja investointeja uusiutuvan energian osuuden lisäämiseksi merkittävästi. Katselmuksen yhteydessä kehitettiin kuntien roolia myös hajautetun energiantuotannon edistämisessä. Tähän työhön toivottiin osallistumaan yksityisen puolen edustajia, tutkijoita, yhdistysten edustajia ja kuntalaisia. Tavoitteena oli tunnistaa toimia, joilla kaupunki voi raivata esteitä, luoda mahdollisuuksia ja edistää kysyntää luomalla uutta yhteistyötä erilaisten toimijoiden kesken.