Tampereen seudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012

Syystalvella 2012 toteutetun Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimuksen tutkimusalueeseen kuuluivat Akaa, Hämeenkyrö, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Pälkäne, Tampere, Valkeakoski, Vesilahti ja Ylöjärvi. Liikennetutkimus jakautui neljään osa-alueeseen: henkilöhaastattelututkimukseen, läpiajoliikenteen tutkimukseen sekä ajoneuvoliikenteen, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennelaskentoihin. 

Liikennetutkimuksen tuloksena on syntynyt arvokas tietoaineisto, jonka keskeisimmistä tuloksista voidaan tehdä viisi nostoa verrattuna vuoden 2005 tutkimuksen tuloksiin:
 
  1. Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus on Tampereella kasvanut
  2. Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus on ympäristökunnissa laskenut
  3. Pyöräilyn osuus on kasvanut koko alueen tasolla
  4. Henkilöautoilun osuuden kasvu on pysähtynyt
  5. Ostomatkojen osuus kaikista matkatyypeistä on kasvanut
 
Liikennetutkimuksen raportit, päätulokset tiivistävä esite sekä kuntakohtaiset liikkumistiedot ja liikennemääräkartat on koottu tälle sivustolle. Painettuja esitteitä voi pyytää seututoimistosta.

Liikennetutkimuksen raportit ja esite


Kuntien liikkumistiedot


Liikennemääräkartat


Tampereen kaupunkiseudulla ja sitä ympäröivissä kunnissa tehdään syystalvella 2012 laaja liikennetutkimus, jossa selvitetään asukkaiden liikkumistottumuksia sekä ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn liikennemääriä. Liikennetutkimusta teettävät yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Tampereen kaupunki, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan ELY-keskus sekä liikenne- ja viestintäministeriö.

Liikennetutkimuksen tutkimusalueeseen kuuluu kaikkiaan 12 kuntaa. Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi. Mukana ovat lisäksi Hämeenkyrö, Pälkäne, Akaa ja Valkeakoski, joista on Tampereen seudulle runsaasti työssäkäynti- ja asiointiliikennettä. Tutkimusalue on Suomen toiseksi suurin kaupunkiseutu, jolla asuu noin 400 000 asukasta eli noin 85 % Pirkanmaan asukkaista.

Tampereen seudulla on viimeksi kerätty vastaavanlaista liikennetutkimustietoa vuonna 2004. Tuolloin tutkimusalueeseen kuului Tampere ja sen ympäryskunnat. Seudun kasvu ja liikkumisen yhä kasvava seudullinen luonne on lisännyt tarvetta koota liikkumista koskevaa aineistoa maantieteellisesti laajemmalta alueelta.

Liikennetutkimuksen tulokset ovat tärkeä tietolähde seudun liikennejärjestelmän ja maankäytön suunnittelussa. Tietoja voidaan soveltaa muun muassa liikenteen suunnittelussa, maakunta- ja yleiskaavoituksessa, seudullisen liikennemallin päivittämisessä, liikennepoliittisten tavoitteiden toteutumisen seurannassa ja uusien tavoitteiden laadinnassa. Tuloksia voidaan hyödyntää tie- ja katuverkon kehittämisessä, joukkoliikenteen suunnittelussa ja kävely- ja pyöräilyolosuhteiden kehittämisessä. Koska liikkumista koskevaa tutkimusaineistoa on näin laajasti mahdollista kerätä vain harvoin, aineistoa tullaan hyödyntämään suunnittelun pohja-aineistona seuraavan 5-10 vuoden ajan.

Tutkimuksen vaiheet

Tutkimukseen kuuluu kolme osaa:

  1. henkilöhaastattelututkimus (otos noin 16 500 seudun asukasta)
  2. liikennelaskennat
  3. tutkimusalueen läpi ajavan ajoneuvoliikenteen tutkimus

Henkilöhaastattelututkimukseen kutsutaan mukaan yli 16 000 väestörekisteristä satunnaisotannalla valittua asukasta. Haastatteluilla kerätään tietoa yli 6-vuotiaiden asukkaiden liikkumistottumuksista keräämällä tietoa vastaajan yhden arkipäivän aikana tekemistä matkoista. Tutkimukseen poimitut vastaajat saavat aluksi kutsun tutkimukseen, ja voivat sen jälkeen osallistua siihen netin kautta, puhelimitse tai postikyselynä. Henkilöhaastattelututkimus alkaa syyskuun alussa ja päättyy joulukuun puolivälissä.

Ajoneuvoliikennettä lasketaan 60 pisteessä ja jalankulkua ja pyöräilyä 30 pisteessä. Ajoneuvoliikenteen laskentapisteet sijaitsevat pääteiden ja -katujen varrella. Laskennat tehdään mikroaaltolaskimilla, eikä niistä aiheudu haittaa liikenteen sujuvuudelle. Jalankulun ja pyöräilyn laskennat tehdään pääosin käsinlaskentoina.

Läpiajoliikenteen tutkimus tehdään kameratutkimuksena syyskuun alussa. Sen tavoitteena on selvittää, kuinka suuri osa päätieverkkoa pitkin seudulla kulkevasta liikenteestä kulkee seudun läpi sekä mitä reittejä läpikulkeva liikenne käyttää. Tutkimus tehdään kamerakuvaustekniikalla siten, että ajoneuvojen rekisteritunnukset tallennetaan väliaikaisesti reitin valinnan selvittämiseksi. Rekisteritunnukset poistetaan aineistosta heti kuvauksen jälkeen. Tutkimus ei aiheuta haittaa liikenteen sujuvuudelle.

Tutkimus valmistuu helmikuussa 2013. Tutkimuksen tuloksista, aineistoista ja toteutuksesta kootaan tälle sivustolle lisätietoja tutkimuksen edetessä.

Lisätietoja liikennetutkimuksesta:

Liikennejärjestelmäinsinööri Katja Seimelä
Tampereen kaupunkiseutu
puh. 040 503 4237
etunimi.sukunimi(at)tampereenseutu.fi

tutkimuspäällikkö Hanna Kalenoja
Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus Verne
puh. 040 8490 290
etunimi.sukunimi @tut.fi

johtava konsultti Kati Kiiskilä
Sito Oy
puh. 040 179 9298
etunimi.sukunimi @sito.fi