TASE kehittämisohjelma

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnittelun (TASE 2025) päivitysprosessissa on laadittu Tampereen seudun liikennejärjestelmän pitkän aikavälin kehittämisohjelma. Kehittämisohjelmassa on esitetty Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman edellyttämät joukkoliikenteen ja seudun pääväylästön kehittämisen edellyttämät toimenpiteet (suunnittelu, muu edistäminen, investoinnit) sekä muiden kärkiteemojen (keskustojen kehittäminen, pyörä- ja jalankulkuliikenteen kehittäminen) edellyttämät edistämistoimenpiteet. Kärkiteemojen osalta yksityiskohtaiset toimenpiteet tarkentuvat rakennesuunnitelman toteutuksen ja resurssien tarkentuessa kuntatasolla. Edistämistoimenpiteiden ja investointihankkeiden ohella kehittämisohjelmassa käsiteltyjä teemoja ovat ns. politiikkatoimenpiteet sekä rakennesuunnitelman ja liikennejärjestelmäratkaisun toteutumista edistävien suunnittelutarpeiden ja yhteistyötarpeiden tunnistaminen.

TASE:n kehittämisohjelmasta ei laadita erillistä liikennejärjestelmäaiesopimusta, vaan kaupunkiseudulla laaditaan ns. MAL-aiesopimus (maankäyttö, asuminen, liikenne), jossa osapuolina ovat seudun kunnat ja valtio. Sopimusneuvottelujen valmistelu on käynnistynyt 2010 alussa ja sopimuksen hyväksyminen tapahtuu kunnissa ja ministeriöissä syksyllä 2010. Sopimuskäytännön jatkuvuus pyritään  turvaamaan syksyllä 2012 laadittavalla MAL-sopimuksen jatkosopimuksella.

Liikennejärjestelmän kehittämistarpeiden toteuttamista on arvioitu kolmessa toteutusluokassa, joista ainoastaan ensimmäinen luokka on ajoitettu (tavoitteellinen toteutus 2010-2015). Kehittämisohjelman I toteutusluokka palvelee MAL-sopimusprosessia ja toimii perustettavan seudun liikennejärjestelmätyöryhmän työohjelmana. Luokissa II ja III sijoittelun perusteena on ollut toimenpiteen tarpeen suhde liikennepolitiikan tavoitteisiin sekä käytettävissä olevien resurssien määrä. Näillä luokilla ei ole tavoitteellista aikatauluun sijoitettua toteutuksen takarajaa.   

I toteutusluokka tarkoittaa noin ajalla 2010-2015 toteutettavia tai käynnistettäviä toimenpiteitä. Tällä tarkoitetaan ehdottoman tarpeellisia toimenpiteitä, joista on jo toteutuspäätös tai erittäin suurella varmuudella voidaan tehdä toteutuspäätös ko. ajalla. Nämä toimenpiteet kirjataan myös koko Pirkanmaata koskevaan liikennejärjestelmäaiesopimukseen, joka laaditaan Pirkanmaan maakunnan liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteydessä.

II toteutusluokka käsittää tarpeellisena pidetyt tai tiedossa olevat hankkeet jotka on tarpeen toteuttaa, mutta joiden rahoitus- tai toteutuspäätöksistä ei vielä ole tietoa. Myös toimenpiteet, joiden toteutus varmuudella ajoittuu vuoden 2015 jälkeen muista syistä kuuluvat tähän luokkaan. Toimenpiteiden ajoitus tarkentuu seurannan yhteydessä.

III toteutusluokka tarkoittaa mahdollisesti tarpeellisia tai pitkällä aikavälillä (myös yli 2030 ulottuvat) tarvittavia toimenpiteitä, joiden toteutustarvetta ei tällä hetkellä varmuudella voida ajoittaa tai osoittaa. Näiden toimenpiteiden tarvetta tulee seurata perustettavan seudun liikennejärjestelmätyöryhmän taholta. Hankkeisiin on varauduttava ja tarvittaessa niiden toteutusvalmiutta on ryhdyttävä edistämään. Tarpeeseen vaikuttavat suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden, maankäytön ja liikenteen yhteisvaikutukset sekä muun toimintaympäristön kehittyminen. Oleellisia tarpeeseen vaikuttavia tekijöitä ovat erilaiset valtakunnantason tai seudulliset liikennepoliittiset toimenpiteet, jotka mahdollisesti otetaan käyttöön ilmasto- tai muiden tavoitteiden perusteella.

I vaiheen edellyttämien maankäytön kynnys- ja suurten investointien kustannustaso on noin 460 milj. euroa. II ja III vaiheen suurten investointien kustannustaso on noin 800 milj. euroa. Muiden kärkiteemojen tunnistettujen kustannusten suuruusluokka on 135 milj. euroa.