Reaktiivinen valvonta

Mikäli kunta saa asiakkaan, työntekijän tai muun tahon ilmoituksen, kantelun tai esim. median kautta tietoonsa epäkohtia yksityisen varhaiskasvatuspalvelun tuottajan toiminnassa, pyytää kunta selvitystä palveluntuottajalta tai tekee yksikköön tarkastuksen. Tarkastuksesta tehdään aina pöytäkirja.

Selvityksen tai tarkastuksen jälkeen toimijalle annetaan määräaika, jonka puitteissa korjaukset pitää tehdä (YksSosL 17 §).

Mikäli jo tarkastus tai vastine selvityspyynnölle osoittaa, että tilanne on epäkohtien osin korjattu tai epäkohta poistetaan sovitussa ajassa, ei jatkotoimenpiteitä aiheudu mikäli vastaavaa epäkohtaa ei enää jatkossa ilmene.

Mikäli sovittuja korjauksia ei toteuteta yksikössä tai korjaustarve on sellainen, että sitä ei voi toteuttaa pelkän sopimuksen pojalta tai jos epäkohta on havaittu toistuvasti, tekee kunta ilmoituksen aluehallintovirastolle ohjauksessa ja valvonnassa tietoonsa tulleista puutteellisuuksista tai epäkohdista (YksSosL 35.2 §).

Mikäli kunta toteaa epäkohdan vuoksi päivähoitopaikan tai siinä annetun hoidon sopimattomaksi tai puutteelliseksi, voi kunnan yksityisestä varhaiskasvatuksesta vastaava toimielin kieltää pitämästä lasta palveluntuottajan toimintayksikössä (huom. kielto kohdistuu palvelutuottajaan, ei lapseen) (VKL 29 §).

Jos 28 §:ssä tarkoitettu päivähoitopaikka tai siinä annettu hoito todetaan sopimattomaksi tai puutteelliseksi, 11 d §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen on pyrittävä sopivilla keinoilla saamaan aikaan korjaus asiassa. Jollei korjausta ole asetetussa määräajassa tapahtunut, toimielin voi kieltää pitämästä lasta sanotussa päivähoitopaikassa (VKL 29 §).

Saatuaan tiedon epäkohdista, aluehallintovirasto lähettää palvelun tuottajalle kuulemispyyntökirjeen epäkohdista. Kirjeessä kerrotaan myös mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Vakavien rikkeiden ollessa kyseessä voidaan yksikköön myös tehdä tarkastus.

Jos yksityisten sosiaalipalvelujen ohjauksen tai valvonnan yhteydessä todetaan, että palvelujen tuottaja on toimintaa järjestäessään tai toteuttaessaan menetellyt virheellisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä eikä asia anna aihetta muihin toimenpiteisiin, aluehallintovirasto voi antaa palvelujen tuottajalle tai vastuuhenkilölle huomautuksen vastaisen toiminnan varalle tai kiinnittää huomiota toiminnan asianmukaiseen järjestämiseen ja hyvän hallintotavan noudattamiseen. (YksSosL 19 §).

Jos yksityinen sosiaalipalvelujen tuottaja ei ole täyttänyt ilmoitusvelvollisuuttaan tai jos sosiaalipalvelujen järjestämisessä tai toteuttamisessa havaitaan asiakasturvallisuutta vaarantavia puutteita tai muita epäkohtia taikka toiminta on muutoin lain vastaista, aluehallintovirasto voi antaa määräyksen puutteiden korjaamisesta tai epäkohtien poistamisesta. Määräystä annettaessa on asetettava määräaika, jonka kuluessa tarpeelliset toimenpiteet on suoritettava. (YksiSosL 20 §).

Jos asiakasturvallisuus sitä edellyttää, aluehallintovirasto voi kieltää toiminnan tai määrätä sen keskeytettäväksi taikka kieltää toimintayksikön, sen osan tai laitteen käytön välittömästi (YksSosL 21 §).

Aluehallintovirasto voi velvoittaa palvelujen tuottajan noudattamaan määräystä sakon uhalla tai uhalla, että toiminta keskeytetään, taikka että toimintayksikön, sen osan tai laitteen käyttö kielletään (YksSosL 22 §).

Kun valvottavan yksikön tilanne on lain mukainen, tehdään ratkaisu valvonnan lopettamisesta ja se toimitetaan aluehallintovirastosta palvelutuottajalle ja tiedoksi yksikölle, sijaintikunnalle sekä tarvittaessa myös yksikön muille käyttäjäkunnille ja työsuojeluviranomaisille. Asian tultua loppuun käsitellyksi asiakirjat arkistoidaan.