Vaadittavat ilmoitukset, suunnitelmat ja dokumentointi

Asia

Velvoite/valvottava tai keskusteltava asia

Laki, säädös, määräys

Ehdottomat
laatukriteerit / Varhaiskasvatus-suunnitelman tavoitteet

Kaiken varhaiskasvatustoiminnan tulee täyttää lain tavoitteet. Lisäksi palvelusetelitoimijoilla on oma ehdoton laatukriteeristö. Ohjaus- ja valvontakäynnillä toimijan on osoitettava millä tavoin kriteeristö käytännöntoiminnassa täyttyy.

Varhaiskasvatuslaki  3 §,

Palvelusetelisääntökirja, erityinen osa

Toimintavuosi-ilmoitus

Toimintavuosi-ilmoituksessa tarkennetaan kuluvan toimintavuoden lähtökohtia ja ilmoitetaan mahdollisia rakenteellisia muutoksia tai asiakirjojen päivityksiä.

  • varhaiskasvatusympäristö
  • henkilökuntatiedot
  • lapsiryhmät
  • vasuun liittyvät asiat
  • asiakasmaksut ja sopimukset

Yksityisen varhaiskasvatuksen toimintavuosi-ilmoitus palautetaan elokuussa valvontaviranomaiselle.

Varhaiskasvatuslaki  540/2018 ja vaka-asetukset 753/2018 ja 772/2018

Omavalvontasuunnitelma

Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma. Palvelujen tuottajan on pidettävä omavalvontasuunnitelma julkisesti nähtävänä ja seurattava sen toteutumista.

Varhaiskasvatuslaki 48 §

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma tuo käytäntöön varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman sisällöt linkittäen niihin lasten varhaiskasvatussuunnitelmat.

Toimintasuunnitelmassa kasvattajien ammattitaito yhdistyy lasten ja vanhempien osallisuuteen.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, OPH, 2019 ja kunnalliset varhaiskasvatussuunnitelmat

Esiopetuksen toimintasuunnitelmat (esiopetusta järjestävät yksiköt)

Opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, josta määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.

Lisäksi jokaiselle esiopetusta saavalle lapselle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa.

Perusopetusasetus 9 §; 14 §

 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, kuntien esiopetussuunnitelmat

Lasten varhaiskasvatus-suunnitelmat

Lapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista on arvioitava ja suunnitelma on tarkistettava vähintään kerran vuodessa.

Varhaiskasvatuslaki 23 §

 

Varhaiskasvatus-suunnitelman perusteet, OPH 2019 ja kuntien varhaiskasvatussuunnitelmat

Turvallisuussuunnitelma

Palveluntuottajan tulee laatia varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma, joka tukeutuu lasten varhaiskasvatusta, kulutustavaroita ja kuluttajapalveluita, terveydensuojelua, elintarviketurvallisuutta, työturvallisuutta, työsuojelua sekä pelastustoimintaa koskeviin lakeihin ja asetuksiin.

Varhaiskasvatuslaki 10 §

Muita

Muiden viranomaisten tarkastuspöytäkirjat

Vastuuvakuutuksen voimassaolo on todennettava pyydettäessä