Henkilökuntatiedot

Varhaiskasvatuksessa henkilöstön kelpoisuudet ja osaaminen sekä lasten ja kasvattajien välinen suhdeluku ovat keskeisiä toiminnan laadun näkökulmasta. Päiväkodissa ja perhepäivähoidossa tulee olla tarvittava määrä kelpoista henkilöstöä, jotta varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa (VKL 4 §). Kasvattajien kelpoisuuksista säädetään laissa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (7 ja 8 §). Palveluseteli ja -ostopalvelutoimijoiden kelpoisuusvaatimuksia määrittävät lisäksi Sosiaali- ja terveysministeriön (2007) sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset. Lisäksi kunnilla on omia henkilöstön kelpoisuuksia koskevia kriteereitä yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksamisen edellytyksenä.

Kelpoisuuksien tulee olla kunnan määrittämällä tasolla heti toiminnan alkaessa. Lisäksi toiminnan alkaessa sekä uusien työntekijöiden aloittaessa yksikössä henkilöstön rikostaustaotteet tulee olla tarkastettu ja henkilöstön tulee täyttää vaitiolositoumukset (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 15 §).

Toimintayksiköllä tulee olla vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että toimintayksikössä toteutettavat palvelut täyttävät niille asetetut vaatimukset (YksiSosL 5 §).

Tampereen kaupunkiseudulla perhepäivähoitajilta edellytetään perhepäivähoitajan ammattitutkinnon tai muun soveltuvan kasvatus- tai hoitoalan tutkinnon suorittamista.

Henkilöstön lukumäärän tulee olla riittävä palvelujen tarpeeseen ja asiakkaiden lukumäärään nähden sekä jotta varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa (VKL 5 §). 

Päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi kelpoisuusvaatimukset täyttävä kasvattaja enintään kahdeksaa kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Tampereen kaupunkiseudulla toiset kunnat toimivat lain mukaisen suhdeluvun mukaisesti (1/8) kun taas toisissa kunnissa ryhmät ovat pienempiä ja yhtä kasvattajaa kohden saa olla seitsemän yli 3-vuotiasta lasta. Alle 3-vuotiaita lapsia saa yhtä kasvattajaa kohden olla neljä. (Asetus lasten päivähoidosta 6 §).

Ryhmäperhepäiväkodissa kaksi perhepäivähoitajaa voi samanaikaisesti hoitaa enintään kahdeksaa lasta mukaan luettuina perhepäivähoitajien omat lapset, jotka eivät vielä ole perusopetuksessa. Lisäksi voidaan hoitaa kahta perusopetuslain (628/1998) mukaista esiopetusta saavaa lasta tai perusopetuksen aloittanutta lasta. (VKL 5 §).

Suhdelukujen rajauksista ja kuntien linjauksista koskien kasvattajien kelpoisuuksia saat lisää tietoa oman kuntasi viranomaiselta.

Tiedot henkilökunnasta toimitetaan kunnan viranomaiselle ennen toiminnan käynnistämistä sekä kaksi kertaa vuodessa toimintavuosi-ilmoituksen yhteydessä erillisellä liitteellä. Henkilökuntatiedot toimitetaan kasvatushenkilöstön ja muun henkilöstön osalta.