Perheiden palaute

Asiakasreklamaatioiden yhteydessä huoltajia ohjataan ensisijaisesti selvittämään tilannetta perhepäivähoitajan kanssa. Mikäli osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen, huoltaja tai palveluntuottaja voi olla yhteydessä kunnan valvovaan viranomaiseen. Viranomainen tekee tarvittaessa kotikäynnin perhepäivähoitajan luo.

Asiakaspalautteet ja palautteiden perusteella tehdyt muutokset toiminnassa kirjataan joko yksikön tai ryhmän toimintasuunnitelmaan tai lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan riippuen asiakokonaisuudesta.

Huoltaja voi olla yhteydessä myös sosiaaliasiamieheen. Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana neuvoen asiakkaita lain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaen asiakasta muistutuksen tekemisessä sekä tiedottaen asiakkaan oikeuksista.

Tampereen kaupunkiseudulla toimivat sosiaaliasiamiehet tavoittaa

sähköposti: sosiaaliasiamies@tampere.fi
puhelin 040 800 4186, ma - to klo 9 - 11
puhelin 040 800 4187, ma - to klo 9 - 11

Aleksis Kiven katu 14 - 16 C
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Lainsäädäntö reklamaatiotilanteissa:

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 812/2000 mukaan päivähoidon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Muistutukseen on vastattava kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä. Muistutuksesta annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Muistutuksen ohella päivähoidon asiakkaalla on mm. sosiaalihuoltolaissa 710/1982 ja hallintolaissa 434/2000 säädetty oikeus tehdä hallintokantelu päivähoitoa valvovalle Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. Kantelusta ylimmille laillisuusvalvojille säädetään laissa eduskunnan oikeusasiamiehestä 197/2002 ja laissa valtioneuvoston oikeuskanslerista 193/2000. Elinkeinoharjoittajan ja kuluttajan välisestä oikeussuhteesta säädetään kuluttajansuojalaissa 38/1978.