Vaadittavat ilmoitukset, suunnitelmat ja dokumentointi

 

Asia

Velvoite

Laki, säädös, määräys

Varhaiskasvatus-
suunnitelman
tavoitteet / Yksikön toiminta-suunnitelman tavoitteet

Kaiken varhaiskasvatustoiminnan tulee täyttää lain tavoitteet. Kunnat ovat omissa paikallisissa varhaiskasvatussuunnitelmissaan tarkentaneet seudullisesti sovittuja käytänteitä perhepäivähoidon osalta.  Kunnissa voi olla laadittu perhepäivähoidolle yhteinen toimintasuunnitelma, joka ohjaa sekä kunnallista että yksityistä perhepäivähoitajaa. Ohjaus- ja valvontakäynnillä perhepäivähoitajan on osoitettava millä tavoin tavoitteet käytännöntoiminnassa täyttyvät.

Varhaiskasvatuslaki 3 §

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, OPH 2019, kunnan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat

Lapsiryhmä-ilmoitus / Toimintakauden muutokset

Tässä ilmoituksessa tarkennetaan kuluvan toimintavuoden lähtökohtia ja ilmoitetaan mahdollisia rakenteellisia muutoksia tai asiakirjojen päivityksiä.

  • varhaiskasvatusympäristö
  • henkilökuntatiedot (huom. parityöskentely)
  • lapsiryhmä
  • vasuun liittyvät asiat
  • asiakasmaksut ja sopimukset

Yksityisen varhaiskasvatuksen lapsiryhmäilmoitus/ toimintakauden muutokset palautetaan elokuussa valvontaviranomaiselle.

Varhaiskasvatuslaki ja -asetus

 

Omavalvonta-suunnitelma

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma. Palvelujen tuottajan on pidettävä omavalvontasuunnitelma julkisesti nähtävänä ja seurattava sen toteutumista.

Varhaiskasvatuslaki 48 §

Toiminta-suunnitelma / Ryhmän toiminta-suunnitelma

Ryhmän toimintasuunnitelma tuo käytäntöön varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman sisällöt linkittäen niihin lasten varhaiskasvatussuunnitelmat.

Toimintasuunnitelmassa perhepäivähoitajan ammattitaito yhdistyy lasten ja vanhempien osallisuuteen.

Varhaiskasvatus-suunnitelman perusteet, OPH, 2019, paikalliset toimintasuunnitelmat

Lasten varhaiskasvatus-suunnitelmat

Lapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Lapsen mielipide on selvitettävä ja otettava huomioon varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista on arvioitava ja suunnitelma on tarkistettava vähintään kerran vuodessa.

Varhaiskasvatuslaki 23 § ja paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, OPH 2019

Turvallisuus-suunnitelma

Palveluntuottajan tulee laatia varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma, joka tukeutuu lasten päivähoitoa, henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia, kulutustavaroita ja kuluttajapalveluita, terveydensuojelua, elintarviketurvallisuutta, työturvallisuutta, työsuojelua sekä pelastustoimintaa koskeviin lakeihin ja asetuksiin.

Varhaiskasvatuslaki 10 §

Muita

Muiden viranomaisten tarkastuspöytäkirjat

Vastuuvakuutuksen voimassaolo on todennettava pyydettäessä