Kunnan ohjaus- ja valvontavelvollisuudesta

Kunnan järjestämältä ja valvomalta yksityiseltä varhaiskasvatukselta (ostopalveluna hankittu tai palvelusetelein tuettu) edellytetään samojen laatukriteereiden täyttymistä kuin kunnalliseltakin varhaiskasvatukselta. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksamisen edellytyksenä on kunnilla omia kriteereitään. Yksityinen palvelun tuottaja vastaa palvelun laadusta ja siitä, että asiakkaalle järjestettävä palvelukokonaisuus täyttää sille asetetut vaatimukset. Omavalvonta on palveluiden laadun ja sisällön ensisijainen valvontamenetelmä.

Kunnalla on lakisääteinen velvollisuus hyväksyä, ohjata ja valvoa kunnan alueella tuotettua yksityistä varhaiskasvatusta. Niin palvelusetelin kuin yksityisen hoidon tuen maksamisen edellytyksenä on, että kunta on hyväksynyt varhaiskasvatuspalveluiden tuottajan. Kunnat määrittävät palvelusetelituottajille kriteereitä joiden täyttäminen on palvelusetelituottajaksi hyväksymisen ehto. Näihin kriteereihin voit tutustua palvelusetelisääntökirjan kuntakohtaisista erityisistä osista. Kunnat ovat määrittäneet myös yksityisen hoidon tuen kuntalisän saamiselle edellytyksiä niin tuen hakijalle eli huoltajille kuin palvelun tuottajillekin. Tarkempaa tietoa näistä kriteereistä saat oman kuntasi viranomaiselta.  

Kunnat vastaavat siitä, että niiden hankkimat palvelut järjestetään varhaiskasvatusta koskevien säädösten sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti ja siitä, että kunnan omat linjaukset koskien varhaiskasvatuksen laatua toteutuvat myös yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa. Kunnat suorittavat laadun arviointia erilaisin menetelmin esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyiden avulla sekä ohjaamalla ja valvomalla yksityisiä toimijoita. Kunnat raportoivat lautakunnille yksityisen varhaiskasvatuksen kokonaisuudesta vuosittain kunnan vaatimalla tavalla.

Asiakasperheillä on myös tärkeä rooli valitsemansa varhaiskasvatuspalvelun laadun arvioinnissa antamalla suoraan palautetta palvelun tuottajalle tai esimerkiksi vastaamalla asiakastyytyväisyyskyselyihin. Palvelusopimus tehdään huolellisesti yhteistyössä huoltajan ja yksityisen toimijan kanssa, ja se on molempia osapuolia sitova. Tarvittaessa voi antaa palautetta ja kysyä neuvoa yksityisestä varhaiskasvatuksesta vastaavalta viranomaiselta.

Huoltajat voivat hankkia lapselle varhaiskasvatusta myös toisen kunnan alueella toimivasta yksityisestä päiväkodista, ryhmäperhepäiväkodista tai perhepäivähoidosta. Tällöin yksityisen toimijan sijaintikunta vastaa toiminnan valvonnasta ja ohjauksesta mutta tuen myöntää ja maksaa perheen kotikunta. Valvontaviranomainen voi varmentaa palveluntuottajan tiedot myös Kelasta.